"Alia's Monkey"

Oil on canvas 16"x12" 2013 Stephen Cefalo